Hizmetlerimiz

Tescil ve Müracaat

TİCARET SİCİLİNE TESCİL İŞLEMİ

1. Ticaret Siciline Tescil İşlemi: Ticaretin etki alanı çok geniştir. Bu nedenle, ticarî işletmelerin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerinin (ticaret unvanı, adres, faaliyet konusu vb.) tescil edilmesi gerekir. Tescil işlemi, iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil memurluğu tarafından yapılır. Bağlı bulunduğunuz ticaret odasına düzenlediğiniz dilekçe ile müracaat ederek işlemlerinizi genel evraka kaydettirmek suretiyle ticaret siciline tescil işlemine başlamış olunur.

Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bulunan yerlerde, tescil işlemlerini yürütmek üzere bir ticaret sicil memurluğu kurulur. Oda bulunmayan yerlerde sicil işleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve o il dâhilindeki yeterli teşkilâta sahip odalardan birinin ticaret sicil memurluğu tarafından yürütülür.

Her tacir, tescil edilmesi gereken hususları ticaret siciline tescil ve ilân ettirmek zorundadır. Tescil, işletmeyi temsile yetkili veya yasal temsilcilerin talebi üzerine yapılır. Tescil talebinde bulunan kişi, kimliğini ispat etmek zorundadır. Talep dilekçesindeki imza noterlikçe tasdik edilmişse ayrıca kimlik ispatı zorunlu değildir. Tescil talebi dilekçe ile yapılır.

2. Tescil talebi dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

Gerçek kişilerin ekleyeceği belgeler:
– Dilekçe (gerçek kişi veya vekili tarafından imzalı)
– Noterden tasdikli ticaret unvanı tasdiknamesi (Unvan tasdiknamesinde; tacirin adı, soyadı, ikametgâh ve iş adresi, işe başlama tarihi, uyruğu ve imzası bulunur.)
– Resimli nüfus cüzdanı sureti (noter tasdikli)
– Vergi levhası fotokopisi
– Noter tasdikli imza beyannamesi
– Tutulan defterlerin tasdik sayfasının fotokopisi

Tüzel kişilerin ekleyeceği belgeler:
– Dilekçe ( Şirket müdürü veya müdürleri tarafından imzalanacak )
– Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş ana sözleşmesi
– Temsile yetkililerin imza beyannamesi ( noter onaylı )
– Ortakların noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri
– Taahhütname
– Aynî sermaye konulmuşsa mahkeme onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı
– Şirket sermayesinin binde biri ( 0,001) tutarındaki ödemenin Tüketiciyi Koruma Fonu’na yatırıldığına ilişkin makbuz
– Kuruculardan tüzel kişi varsa, kurulacak şirkete iştirak kararı

Tescil talebinin, tescili gereken olayın meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılması gerekir. Tescil talebi üzerine, sicil memuru, tescili istenen hususların doğruluğunu inceler. Tesciline karar verilen hususlar Ankara’da yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilir.

3. Tescil Dilekçesi: Tacir, ticaret sicil memurunun istediği belgeleri tamamladıktan sonra ticaret odalarının hazırladığı ilgili matbu dilekçeyi doldurur ekinde de istenen belgeleri ilave ederek tescil başvurusunu yapar.

Anonim şirket, limited şirket, kooperatif ve şahıs kuruluşları için mükellef yeni kayıt talep formunda istenen evraklar:

Anonim Şirketler:

1. Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış, şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu (5 adet)
2. Bir asıl olmak üzere noter tasdikli üç nüsha ana sözleşme (Ana sözleşmenin noter onayından itibaren 15 gün içinde tescil işleminin tamamlanması gerekir), özelliği olan şirketlerde bakanlık ön yazısı
3. Unvan altında yönetim kurulu ve/veya şirket müdürünün N.T. tasdikli imza beyanı
4. Rekabet Kurulu on binde dört dekontu aslı
5. Kurucu ortakların nüfus cüzdanı suretleri (resimli olarak) ve ikametgah ilmühaberlerinin aslı
6. T.S. Tüzüğü Madde 29’a göre taahhütname
7. Ana sözleşmede ödendiği belirtilen sermayenin, şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı
8. Sicil tasdiknamesi
9. Ana sözleşme, imza beyanı, ortakların nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ilmühaberi fotokopileri (Birer Suret)

Özel Şartlar:
10. Şirket fuarcılık alanında faaliyet gösteriyorsa, iştigal konusuna diğer faaliyetler yazılamaz. Ödenmiş sermayesinin en az 50 (elli) BİN YTL olması, şirket ortakları ve sorumlu müdürlerinin iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması ve sabıka kayıtlarının bulunmaması gerekir.
11. Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme kararı ve üzerinde taykidat olmadığına dair resmi kurum yazısı,
12. Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise kurulacak şirkete iştirak kararı
13. Yabancı sermayeli ortak, tüzel kişi ise faaliyet belgesi aslı ve noter tasdikli tercümesi
14. Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaportunun N.T. tasdikli sureti
15. Türkiye de ikamet eden yabancı ortak için çalışma ve oturma izin belgesi
(ilgili makamlarca tasdikli)
16. Teşvikli yatırımlar için teşvik belgesi noter onaylı sureti
17. Rüştünü tamamlamamış ortak var ise kanuni temsilcisinin muvafakati
18. Rüştünü tamamlamamış küçükler ile ana- baba ve bunlardan birisi aynı şirkete ortak ise kayyum tayinine ait mahkeme kararı
19. Şirket kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararı.

Limited Şirketler:

1. Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış, şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu (5 adet)
2. Bir asıl olmak üzere noter tasdikli üç nüsha ana sözleşme (Ana sözleşmenin noter onayından itibaren 15 gün içinde tescil işleminin tamamlanması gerekir), özelliği olan şirketlerde bakanlık ön izin yazısı
3. Unvan altında şirket müdürü imza beyanı N.T. tasdikli
4. Rekabet Kurulu on binde dört dekontu aslı
5. Kurucu ortakların nüfus cüzdanı suretleri (resimli olarak) ve ikametgah ilmühaberlerinin aslı
6. T.S. Tüzüğü Madde 29’a göre taahhütname
7. Ana sözleşmede ödendiği belirtilen sermayenin, şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı
8. Sicil tasdiknamesi
9. Ana sözleşme, imza beyanı, ortakların nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ilmühaberi fotokopileri (Birer Suret)

Özel Şartlar: Anonim Şirket ile aynı maddelerdir.

Şahıs İşletmeleri:

1. Dilekçe
2. Vergi levhası fotokopisi
3. Noterden onaylı imza beyannamesi (aslı)
4. Nüfus cüzdanı sureti (resimli) ve ikametgah belgesinin aslı (pasaportun noter tasdikli fotokopisi veya ilgili makamca tasdikli çalışma-oturma izin belgesi)
5. İşyeri kira ise kira kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi
6. Tutulan defterin noter tasdikli ön yüzünün fotokopisi
7. Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29’a göre taahhütname
8. Sicil tasdiknamesi

Kooperatifler:

1. Dilekçe
2. Bakanlık onaylı bir suret ana sözleşme ve ön izin yazısının aslı
3. İlana tabi kısaltılmış metin (2 adet)
4. Kurucu ortakların resimli olarak nüfus cüzdan suretleri ile ikametgah ilmühaberleri
5. Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29’a göre taahhütname
6. Sicil tasdiknamesi

4. Dilekçe Ekleri: Yukarıdaki örnek dilekçeyi düzenledikten sonra ilgili dilekçe eklerini de vermemiz gerektiğini unutmamalıyız. Dilekçe ekleri gerçek ve tüzel kişiler açısından değişiklik gösterir.

Gerçek kişilerin ticaret siciline tescil işlemlerinde aşağıdaki evraklar dilekçeye eklenir.

– Defter N.T. sayfasının fotokopisi
– Kontrat fotokopisi veya tapu fotokopisi
– Memurluğa hitaben dilekçe
– Muhtarlıktan nüfus cüzdanı sureti (Resimli)
– Muhtarlıktan tasdikli ikametgâh ilmühaberi
– Noter imza beyanı (Şirketler İçin Şirket Unvanı Altında)
– Sicil tasdiknamesi
– Taahhütname
– Vergi levhası fotokopisi

Tüzel kişilerin ticaret siciline tescil işlemlerinde ise aşağıdaki evrakların dilekçeye eklenmesi gerekir.

– %0.04 Rekabet Kurumu Payı dekontu
– Memurluğa Hitaben Dilekçe
– Muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)
– Muhtarlıktan Tasdikli İkametgah İlmuhaberi
– Noter Ana Sözleşme
– Noter. İmza Beyanı (Şirketler İçin Şirket Şubesi Ünvanı Altında)
– Noter İştirak Kararı (Varsa)
– Sicil Tasdiknamesi
– Taahhütname
– Şirket Kuruluş Bildirim Formu